GDPR

GDPR
Ta politika zasebnosti je bila razvita na podlagi določb Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2016/679 z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prosti gibanje takšnih podatkov in razveljavitev Direktive 95/46/ES, v nadaljnjem besedilu GDPR.

ADMINISTRATOR OSEBNIH PODATKOV

  1. MEGA PANDA, trgovina in posredništvo, d.o.o. Ulica pod hrasti 2, 8330 Metlika. Kontakt z Administratorjem je možen tudi preko e-poštnega naslova info@trico.si .

ZAHTEVA PO OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV IN KATEGORIJ

  1. Upravitelj obdeluje naslednje osebne podatke kupcev:
   a. Ime in priimek, podjetje,
   b. Poslovni naslov,
   c. Email naslov,
   d. Telefonska številka,
   e. Davčna identifikacijska številka.
  2. Posredovanje osebnih podatkov iz 2. točke ni zakonska zahteva in je prostovoljno, je pa pogoj za sklenitev prodajne pogodbe z Upravljavcem, v nadaljnjem besedilu »Pogodba«. Če kupec teh podatkov ne posreduje, pogodba ne bo sklenjena.
  3. Upravitelj lahko v času trajanja pogodbe pride v posest tudi do drugih podatkov kupca – IP številke naprave, ki jo uporablja kupec, in podatkov o uporabi s strani kupca določenega IKT omrežja, programske opreme ali naprav, kot tudi način uporabe skrbnika spletnega mesta.
   NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
  4. Upravljavec obdeluje osebne podatke kupcev za naslednje namene:
   a. sklenitev in izpolnitev pogodbe med strankama, zlasti dobava kupljenega blaga in obravnava reklamacij,
   b. izpolnjevanje upravnih zakonskih obveznosti, zlasti izdajanje in shranjevanje računov in drugih računovodskih listin,
   c. uveljavljanje zahtevkov in obramba pred njimi,
   d. odkrivanje in preprečevanje goljufij,
   e. neposredno trženje,
   f. izdelava analiz in statistik za lastne potrebe Upravljavca, predvsem poročanja, trženja in tržnih raziskav, načrtovanja razvoja storitev, raziskovanja preferenc in vedenja kupcev, z namenom izboljšanja kakovosti storitev, ki jih izvaja upravitelj,
   g. iz točke 5e in f po izpolnitvi pogodbe – s soglasjem kupca,
   h. prenos tretjim osebam – s soglasjem kupca, v obsegu in za namen, ki ga zajema to soglasje.
   PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
  5. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov kupcev za določen namen:
   a. V točki 5a – je čl. 6 sek. 1 b GDPR (izvajanje pogodbe),
   b. V točki 5b – predstavlja čl. 6 sek. 1 c GDPR (pravna obveznost),
   c. V točkah 5c-f – predstavlja čl. 6 sek. 1 f GDPR (legitimni interes skrbnika),
   d. V točki 5g in h – predstavlja čl. 6 sek. 1 a GDPR (soglasje kupca).
   ČAS SHRANJEVANJA OSEBNIH PODATKOV
  6. Upravljavec bo hranil osebne podatke, obdelane za določen namen:
   a. V točki 5a – za čas trajanja pogodbe in obračunov po njenem zaključku,
   b. v 5.b točki – za obdobje, v katerem mora upravitelj to storiti po zakonu,
   c. v točki 5c in d – do zastaranja terjatev po pogodbi,
   d. v točki 5e in f – za čas trajanja pogodbe,
   e. v točki 5g ih – dokler kupec ne prekliče soglasja.
  7. Če je skrbnik kupcu zagotovil elektronske storitve v zvezi s sklenitvijo in izvajanjem pogodbe, potem v skladu s čl. 2. odstavka 19. člena Zakona o opravljanju elektronskih storitev lahko Upravitelj po prenehanju uporabe storitev obdeluje le osebne podatke prejemnikov storitve, ki so:
   a. Potreben za poravnavo storitve in uveljavljanje zahtevkov za plačilo za uporabo storitve,
   b.potrebna za namene oglaševanja, tržnih raziskav ter vedenja in preferenc prejemnikov storitve, namenjena izboljšanju kakovosti storitev, ki jih izvaja Upravljavec – s soglasjem prejemnika storitve,
   c. potrebno za razjasnitev okoliščin nepooblaščene uporabe storitve,
   d. dovoljena za obdelavo na podlagi obveznih določb zakona ali pogodbe.

PREJEMNIKI OSEBNIH PODATKOV

  1. Upravljavec osebnih podatkov kupcev ne posreduje tretjim osebam, razen če pridobi kupčevo predhodno izrecno soglasje ali če pravica ali obveznost posredovanja teh podatkov izhaja iz splošno veljavnih zakonskih določil.
  2. Upravljavec zaupa osebne podatke kupcev naslednjim obdelovalcem:
   a. zagotavljanje marketinških in oglaševalskih storitev v imenu skrbnika,
   b. servisiranje administratorjevih IKT sistemov,
   c. zagotavljanje skrbnika poštnih, kurirskih, plačilnih, revizijskih, pravnih in računovodskih storitev.
   PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE IN MEDNARODNE ORGANIZACIJE
  3. Osebni podatki kupcev ne bodo posredovani izven Evropskega gospodarskega prostora.
   PRAVICE KUPCEV
  4. Kupec ima naslednje pravice:
   a. Pravica zahtevati dostop do njegovih podatkov, torej pridobiti potrditev, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo,
   b. Pravica do popravka podatkov, to je zahtevati popravek napačnih osebnih podatkov v zvezi z njim,
   c. pravico zahtevati izbris njegovih osebnih podatkov,
   d. pravico zahtevati omejitev njegovih osebnih podatkov,
   e. pravico do ugovora obdelavi podatkov,
   f. pravico do prenosa podatkov.
  5. Obseg vsake od pravic iz 12. točke in situacije, v katerih se lahko uporabljajo, so opredeljene s splošno veljavnimi zakonskimi določbami, zlasti z GDPR.
  6. Kupec lahko uveljavlja pravice iz 12. točke tako, da se obrne na skrbnika.
   PRAVICA DO PREKLICA PRIVOLJENJA
  7. Če obdelava osebnih podatkov kupca temelji na njegovi privolitvi, ima kupec pravico, da jih kadar koli umakne, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki je bila na njeni podlagi izvedena pred umikom.
   PROFILIRANJE
  8. Za namene, določene v točkah 5c-f, lahko Upravitelj izvaja avtomatizirano analizo podatkov kupcev in razvije napovedi o njihovih preferencah ali prihodnjem vedenju. Profiliranje se lahko uporablja zlasti za analizo in napovedovanje osebnih preferenc ali interesov kupcev. Takšno ravnanje Upravljavca ne bo imelo pravnih učinkov v razmerju do kupcev, niti ne bo bistveno vplivalo na njihov položaj.
   PIŠKOTKI
  9. Za namene, določene v točkah 5c-f, lahko Upravitelj uporablja tako imenovane piškotke. Gre za majhne besedilne datoteke, nameščene na kupčevo napravo, na podlagi katerih se zbirajo informacije, ki omogočajo predvsem identifikacijo kupčeve naprave, njene IP številke in brskalnika, ki ga uporablja kupec.
  10. Kupec lahko nastavi svoj brskalnik tako – zahvaljujoč ustreznim možnostim, ki so v njem na voljo -, da onemogoči samodejno namestitev piškotkov, prepreči njihovo uporabo ali jih popolnoma odstrani iz svoje naprave. Postopek za obdelavo in brisanje piškotkov se razlikuje glede na brskalnik, ki ga uporablja kupec.
  11. Piškotke delimo na:
   a.začasne (sesijske) datoteke – datoteke, začasno shranjene v predpomnilniku brskalnika, ki ostanejo v njem do konca seje,
   b. Trajno – datoteke ostanejo v predpomnilniku brskalnika, dokler omogočajo nastavitve brskalnika, ki jih izbere kupec,
   c. lastne – datoteke, ki jih upravlja skrbnik,
   d. zunanje – datoteke, ki jih upravljajo tretje osebe,
   e. konfiguracija – datoteke, povezane s gibanjem kupca po straneh skrbniškega spletnega mesta in zagotavljanjem njegovega pravilnega krmarjenja. Omogočajo predvsem sledenje kupčevim izbiram (izbira jezika, velikost uporabljene pisave), prepoznavanje naprave, ki jo uporablja kupec, in upravljanje seje brskanja,
   f. Analitični – datoteke, ki se uporabljajo za statistične in analitične namene,
   g. Oglaševanje – datoteke, ki se uporabljajo v oglaševalske namene npr. za prikaz prilagojenih oglasov.

   VARNI OSEBNI PODATKI KUPCEV
  12. Upravitelj uporablja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov kupcev pred izgubo, zlorabo ali spremembo. Pravice dostopa do osebnih podatkov kupcev so restriktivno omejene, tako da ti podatki ne pridejo v roke nepooblaščenim osebam.